i

Používáme cookies, které nám umožňují personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti. Brouzdáním na tomto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Rozumím

Jsme tu pro Vás: +420 467 467 467 | Po - Pá 7:00 - 20:00 | So 8:00 - 16:00

Úplná pravidla marketingové akce „POMOZ A VYHRAJ“ 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové akce „POMOZ A VYHRAJ“ (dále jen „akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

1. Organizátorem a pořadatelem akce je

Společnost CEMOD - CZ s.r.o., Pardubice, Dělnická 390, PSČ 53236, IČ: 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638.(dále jen „organizátor“ nebo „pořadatel“)  

2. Termín konání akce 

Akce probíhá na území České republiky v  termínu od 1. 12. 2015 00:00:01 hod. do rozdání všech cen, nejpozději do 31. 12. 2016 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba konání akce“ a „místo konání akce“). Registraci je možno provést od 1. 12. 2015 00:00:01 hod. do 30. 11. 2016 23:59:59 hod.

3. Účast 

Účastníkem akce se může stát pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, která v době konání akce zcela splní stanovená pravidla této akce (dále jen „účastník“ nebo „účastník akce“).  

4. Mechanika 

Principem této akce je registrovat se, a následně za pomocí nákupů Vašich známých/kamarádek/členů rodiny a jiných osob (dále jen „třetí osoby“) v rámci své soutěžní skupiny nasbírat, co nejdříve, cílový počet bodů. Body lze sbírat pouze tak, že třetí osoby budou užívat unikátní URL k provádění svých objednávek v e-shopu organizátora. Registrací se rozumí řádné, správné a úplné vyplnění registračního formuláře na internetových stránkách www.modino.cz provedené v době od od 1. 12. 2015 00:00:01 hod. do 30. 11. 2016 23:59:59 hod. uvedením těchto údajů:

  • jméno a příjmení,
  • platná e-mailová adresa,
  • zaškrtnutím souhlasu s pravidly této akce, včetně zpracování osobních údajů dle čl. 7 těchto pravidel.

Následně po provedení registrace obdrží účastník e-mail, ve kterém bude potvrzeno provedení registrace a ve kterém bude uvedeno tzv. unikátní URL. Unikátní URL si účastník rovněž může vygenerovat po provedení registrace na své soutěžní stránce. Unikátním URL se rozumí jedinečný internetový odkaz, který každý účastník obdrží v rámci potvrzení provedené registrace, když každý internetový odkaz je unikátní. Nákup, který nebude proveden přes unikátní URL nelze započítat do této soutěže a účastník za něj nezíská bod nebo body. Již provedený nákup nelze zpětně podřadit pod unikátní URL. Pro provedení nákupu přes unikátní URL je nutno uvedené URL otevřít výhradně prostřednictvím přesného znění odkazu v rámci e-mailu či jeho zkopírováním do internetového prohlížeče a následným otevřením a až poté je možno provést nákup.Třetí osoby, které provedou nákup přes unikátní URL získávající automaticky při nákupu nad 1.000,- Kč (bez hodnoty dopravy a poštovného) slevu na ve výši 75,- Kč. Cílovým počtem bodů se rozumí 100 bodů. Body účastník může získat tak, že umožní prostřednictvím unikátního URL provést objednávku třetím osobám. Účastník předá pomoci níže uvedených způsobů unikátní URL a třetí osoba toto využije k provedení nákupu na e-shopu organizátora. Jeden bod získá účastník za každých 100,- Kč z celkové částky objednávky bez zahrnutí dopravného a poštovného, tedy za každých 100,- Kč utracených v e-shopu organizátora přes unikátní URL získá účastník jeden bod – například za objednávku ve výši 450,- Kč (bez dopravného a poštovného) získá účastník 4,5 bodu.

Počítají se pouze body, resp. částky, za které byl skutečně proveden nákup, a nedošlo k odstoupení od smlouvy. V případě, že nedojde k převzetí zboží, či účastník nebo třetí osoba následně zboží vrátí či od smlouvy odstoupí či jiným způsobem objednávku zruší, nedojde k načtení soutěžních bodů, resp. načtené body budou smazány. Jakmile přes účastníkovo unikátní URL provede třetí osoba nákup, účastníkovi zašle organizátor informativní e-mail.Provádění objednávky přes třetí osoby je možno činit tak, že pokud Váš známý/kamarádka/člen rodiny bude chtít provést nákup přes Váš unikátní URL, můžete mu zaslat svůj unikátní URL a to ať již přes e-mail, tak přes soukromou zprávu sociální sítě Facebook, či sdílením v rámci sociální sítě Facebook či přes jinou sociální síť.Stav bodů může každý účastník sledovat na své soutěžní stránce dostupné po přihlášení na www.modino.cz Na soutěžní stránce účastník zejména zjistí celkový počet bodů, který bude rozdělen na body ověřené a neověřené. Ověřenými body se rozumí body za skutečně provedené, nezrušené objednávky, u kterých rovněž nedošlo k odstoupení od smlouvy. Neověřenými body se rozumí body za objednávky, které právě vznikly, jedná se o body ukázané z důvodu přehledu o bodovém posunu, když dle těchto je na soutěžní stránce zobrazeno rovněž pořadí.  E-shopem organizátora se rozumí e-shop na internetových stránkách www.modino.cz

 5. Vyhodnocení akce a ceny v akci 

Na cenu v akci vznikne účastníkovi nárok v případě, kdy splní veškeré požadavky stanovené těmito pravidly, získá nejvyšší počet bodů v pořadí prvním, druhém nebo třetím. Akce běží do 31. 12. 2016. 

Ceny v akci:

1. místo - Poukaz na wellness víkend pro dvě osoby na dvě noci (tři dny)

2. místo - Poukaz na wellness víkend pro dvě osoby na dvě noci (tři dny)

3. místo - Poukaz na wellness víkend pro dvě osoby na dvě noci (tři dny)

Cena za první místo

Cena za první místo -  Poukaz na wellness víkend pro dvě osoby na dvě noci (tři dny) náleží náleží účastníkovi, který v době konání akce získá nejvyšší počet bodů. Více informací o ceně naleznete na www.modino.cz/wellness. Hodnota ceny je 8. 000,-Kč (slovy: dvacetčtyřitisíckorunčeských). Podstata ceny je ubytování s doplňkovými službami. Ubytování v pokoji typu Standard. Cena zahrnuje: ubytování pro dvě osoby na dvě noci v pokoji typu Standard, snídani formou bufetu, 2x večeře, 1x oběd, 4x masáž, volný vstup do Fitness a wllness centra (finská sauna, whirpool, cvičební stroje)Zájezd nezahrnuje: příplatek za jednolůžkové pokoje, dopravu na místo a následně dopravu z místa, cestovní a jiná pojištění, jinou stravu nebo nápoje než jsou uvedené. Veškeré tyto další náklady spojené s pobytem si výherce a jeho doprovod hradí sám.Výherce také zodpovídá za zdravotní stav svůj a osoby, která ho doprovází, a bere na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestou do zahraničí.Účastník účastí v soutěži bere na vědomí, že poukaz je dán na konkrétní časové období (časová platnost poukazu) a toto bude sděleno organizátorem. Konkrétní termín si rezervuje účastník v návaznosti na kapacity hotelu sám. Termín ani časová platnost poukazu není měnitelný ani v případě, že se výherce tohoto termínu nemůže zúčastnit. Organizátor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníka či jeho doprovodu vzniklé v místě realizace výhry. 

Pokud bude doprovodem výherce, nebo doprovodem osoby, které výherce výhru daroval, osoba mladší 18 let s místem trvalého pobytu a doručovací adresou na území České republiky, odpovídá výherce (popř. obdarovaná osoba) za chování této osoby po celou dobu ubytování. Výherce je povinen oznámit jméno, příjmení a adresu této osoby dle pokynů pořadatele. Zároveň se v takovém případě musí jednat o osobu, jíž je výherce zákonným zástupcem, nebo musí předložit dle pokynů organizátora písemný souhlas zákonného zástupce druhého účastníka ubytování s jeho účastí na ubytování. Podpis zákonného zástupce na předmětném souhlasu musí být úředně ověřen.

Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou výhercem či druhým účastníkem zájezdu nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou výherce či jeho doprovod utrpí během zájezdu. Výherce zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti při pobytu a pokyny organizátora a personálu hotelu. Současně výherce bere na vědomí, že v případě nedodržení pokynů může být z akce bez dalšího vyloučen.

Cena za druhé místo 

Cena za druhé místo -  Poukaz na wellness víkend pro dvě osoby na dvě noci (tři dny) náleží náleží účastníkovi, který v době konání akce získá jako druhý nejvyšší počet bodů. Více informací o ceně naleznete na www.modino.cz/wellness. Hodnota ceny je 8. 000,-Kč (slovy: dvacetčtyřitisíckorunčeských). Podstata ceny je ubytování s doplňkovými službami. Ubytování v pokoji typu Standard. Cena zahrnuje: ubytování pro dvě osoby na dvě noci v pokoji typu Standard, snídani formou bufetu, 2x večeře, 1x oběd, 4x masáž, volný vstup do Fitness a wllness centra (finská sauna, whirpool, cvičební stroje)Zájezd nezahrnuje: příplatek za jednolůžkové pokoje, dopravu na místo a následně dopravu z místa, cestovní a jiná pojištění, jinou stravu nebo nápoje než jsou uvedené. Veškeré tyto další náklady spojené s pobytem si výherce a jeho doprovod hradí sám.Výherce také zodpovídá za zdravotní stav svůj a osoby, která ho doprovází, a bere na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestou do zahraničí.Účastník účastí v soutěži bere na vědomí, že poukaz je dán na konkrétní časové období (časová platnost poukazu) a toto bude sděleno organizátorem. Konkrétní termín si rezervuje účastník v návaznosti na kapacity hotelu sám. Termín ani časová platnost poukazu není měnitelný ani v případě, že se výherce tohoto termínu nemůže zúčastnit. Organizátor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníka či jeho doprovodu vzniklé v místě realizace výhry. 

Pokud bude doprovodem výherce, nebo doprovodem osoby, které výherce výhru daroval, osoba mladší 18 let s místem trvalého pobytu a doručovací adresou na území České republiky, odpovídá výherce (popř. obdarovaná osoba) za chování této osoby po celou dobu ubytování. Výherce je povinen oznámit jméno, příjmení a adresu této osoby dle pokynů pořadatele. Zároveň se v takovém případě musí jednat o osobu, jíž je výherce zákonným zástupcem, nebo musí předložit dle pokynů organizátora písemný souhlas zákonného zástupce druhého účastníka ubytování s jeho účastí na ubytování. Podpis zákonného zástupce na předmětném souhlasu musí být úředně ověřen.

Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou výhercem či druhým účastníkem zájezdu nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou výherce či jeho doprovod utrpí během zájezdu. Výherce zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti při pobytu a pokyny organizátora a personálu hotelu. Současně výherce bere na vědomí, že v případě nedodržení pokynů může být z akce bez dalšího vyloučen.

Cena za třetí místo

Cena za třetí místo -  Poukaz na wellness víkend pro dvě osoby na dvě noci (tři dny) náleží náleží účastníkovi, který v době konání akce získá jako třetí nejvyšší počet bodů. Více informací o ceně naleznete na www.modino.cz/wellness. Hodnota ceny je 8. 000,-Kč (slovy: dvacetčtyřitisíckorunčeských). Podstata ceny je ubytování s doplňkovými službami. Ubytování v pokoji typu Standard. Cena zahrnuje: ubytování pro dvě osoby na dvě noci v pokoji typu Standard, snídani formou bufetu, 2x večeře, 1x oběd, 4x masáž, volný vstup do Fitness a wllness centra (finská sauna, whirpool, cvičební stroje)Zájezd nezahrnuje: příplatek za jednolůžkové pokoje, dopravu na místo a následně dopravu z místa, cestovní a jiná pojištění, jinou stravu nebo nápoje než jsou uvedené. Veškeré tyto další náklady spojené s pobytem si výherce a jeho doprovod hradí sám.Výherce také zodpovídá za zdravotní stav svůj a osoby, která ho doprovází, a bere na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestou do zahraničí.Účastník účastí v soutěži bere na vědomí, že poukaz je dán na konkrétní časové období (časová platnost poukazu) a toto bude sděleno organizátorem. Konkrétní termín si rezervuje účastník v návaznosti na kapacity hotelu sám. Termín ani časová platnost poukazu není měnitelný ani v případě, že se výherce tohoto termínu nemůže zúčastnit. Organizátor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníka či jeho doprovodu vzniklé v místě realizace výhry. 

Pokud bude doprovodem výherce, nebo doprovodem osoby, které výherce výhru daroval, osoba mladší 18 let s místem trvalého pobytu a doručovací adresou na území České republiky, odpovídá výherce (popř. obdarovaná osoba) za chování této osoby po celou dobu ubytování. Výherce je povinen oznámit jméno, příjmení a adresu této osoby dle pokynů pořadatele. Zároveň se v takovém případě musí jednat o osobu, jíž je výherce zákonným zástupcem, nebo musí předložit dle pokynů organizátora písemný souhlas zákonného zástupce druhého účastníka ubytování s jeho účastí na ubytování. Podpis zákonného zástupce na předmětném souhlasu musí být úředně ověřen.

Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou výhercem či druhým účastníkem zájezdu nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou výherce či jeho doprovod utrpí během zájezdu. Výherce zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti při pobytu a pokyny organizátora a personálu hotelu. Současně výherce bere na vědomí, že v případě nedodržení pokynů může být z akce bez dalšího vyloučen.

 

Výherce ceny bude informován ve lhůtě do šesti pracovních dní od určení výherce dané skupiny o jeho výhře. S ohledem na skutečnost, že organizátor akce má právo ověřit si počet bodů, a zároveň skutečné provedení objednávek, případně neodstoupení od objednávek ve lhůtě 14 dní od převzetí, bude výherce informován o tom, že provedení ověření bude trvat delší časový úsek a že jej pořadatel po jeho provedení kontaktuje a vyzve ho k převzetí výhry. Výhra bude předána elektronicky, neboť se jedná o poukazy v elektronické podobě, které si účastník, resp. výherce může vytisknout. Výhra bude předána na e-mail, který výherce uvedl při registraci. V případě, že výherce nebude mít funkční e-mail, výhra propadá bez náhrady ve prospěch organizátora akce, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. Výhra rovněž propadá v případě, že nedojde k využití poukazu v období jeho časové platnosti.

6. Obecné podmínky 

Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly této akce nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba i přes uvedené získala nárok na cenu v akci, cena nebude předána. Účastník akce bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání ceny. Pořadatel, resp. organizátor se souhlasem pořadatele akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění podmínek akce.  Účastí v akci projevuje každý účastník akce svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách týkajících se této akce. V akci nerozdělené ceny propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele akce, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.  Organizátor ani pořadatel neodpovídají za jakékoliv škody či újmy, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí  v akci či v souvislosti s čerpáním cen. Účast v soutěži ani ceny není možné vymáhat právní cestou; ceny nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Taková změna bude provedena vždy formou písemných číslovaných dodatků zveřejněných na webu www.modino.cz Účastník provedením registrace s uvedením osobních údajů souhlasí se zařazením takto poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti CEMOD - CZ s.r.o., Pardubice, Dělnická 390, PSČ 53236, IČ: 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „správce“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.  Účastníci akce výslovně souhlasí s těmito pravidly a s tím, že organizátor akce je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků akce, a to po dobu 5 let od ukončení akce. Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že účastník dosáhl výsledku v akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této akce. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované ceny cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání cen, a to zejm. v případě, že ceny nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být oprávněným účastníkům předány v souladu s těmito pravidly. Organizátor akce není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.  V případě rozporu mezi pravidly akce nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel akce platí znění těchto úplných pravidel akce. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly akce. Úplná pravidla akce jsou k dispozici na www.modino.cz 

V Pardubicích dne 1. 12. 2015   

Přihlaste se k odběru novinek a
získejte slevu 125 Kč CHCI SLEVU